جمعیت دهستان ها و آبادی های کوهپایه

شهرستان بخش دهستان آبادی تعداد خانوار کل مرد زن
اصفهان کوهپایه تودشک جشوقان ۱۲۳ ۳۵۴ ۱۷۷ ۱۷۷
اصفهان کوهپایه تودشک شیران * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک امامزاده قاسم ۱۳۸ ۴۰۸ ۲۰۱ ۲۰۷
اصفهان کوهپایه تودشک مشکنان ۱۳۹ ۴۵۶ ۲۳۶ ۲۲۰
اصفهان کوهپایه تودشک اروجه ۴ ۱۰ ۴ ۶
اصفهان کوهپایه تودشک انجیلان * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک انگورود * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک بادافشان ۶۱ ۱۵۰ ۶۵ ۸۵
اصفهان کوهپایه تودشک خالتی ۱۷ ۴۹ ۲۰ ۲۹
اصفهان کوهپایه تودشک دستگردو ۸ ۱۰ ۳ ۷
اصفهان کوهپایه تودشک زینت آباد * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک سهرانه * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک علی آباد * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک مزرعه قندی * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک مزرعه ملک ۸ ۲۳ ۱۱ ۱۲
اصفهان کوهپایه تودشک وج ۱۹ ۳۶ ۱۷ ۱۹
اصفهان کوهپایه تودشک یزدآباد ۶ ۱۰ ۵ ۵
اصفهان کوهپایه تودشک برزآباد ۱۱ ۲۳ ۸ ۱۵
اصفهان کوهپایه تودشک پردز * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک جندابه ۱۰۸ ۳۳۵ ۱۶۳ ۱۷۲
اصفهان کوهپایه تودشک چاه گندی * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک خان آباد ۶ ۱۲ ۷ ۵
اصفهان کوهپایه تودشک خیرآباد ۱۰ ۲۶ ۱۱ ۱۵
اصفهان کوهپایه تودشک دستکن ۷ ۲۱ ۱۱ ۱۰
اصفهان کوهپایه تودشک دستگرد ۴ ۶ ۲ ۴
اصفهان کوهپایه تودشک دولت آباد * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک سرخی ۵ ۱۸ ۱۰ ۸
اصفهان کوهپایه تودشک سنگ زبره * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک مهدی آباد * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک شمس آباد * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک عشق آباد ۶ ۱۴ ۵ ۹
اصفهان کوهپایه تودشک کی ۷ ۲۴ ۱۰ ۱۴
اصفهان کوهپایه تودشک مزرعه نو ۶ ۱۱ ۳ ۸
اصفهان کوهپایه تودشک ممباشی * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک مهرآباد * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک مزرعه نوراله ۴ ۱۱ ۵ ۶
اصفهان کوهپایه تودشک منطقه صنعتی تودشک * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک آب چوئیه ۱۵ ۵۲ ۲۱ ۳۱
اصفهان کوهپایه تودشک اشترآباد * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک بیدآباد ۵ ۲۵ ۱۱ ۱۴
اصفهان کوهپایه تودشک پایگاه پدافندهوائی هاشم آباد ۱۴۲ ۱۱۴۱ ۹۱۲ ۲۲۹
اصفهان کوهپایه تودشک پهنگان * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک جوکاران * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک چیرمان سفلی ۴ ۲۰ ۱۳ ۷
اصفهان کوهپایه تودشک چیرمان علیا ۳۱ ۱۰۲ ۴۶ ۵۶
اصفهان کوهپایه تودشک حکمتستان ۵ ۱۹ ۱۱ ۸
اصفهان کوهپایه تودشک خارزنان ۱۹ ۵۲ ۲۳ ۲۹
اصفهان کوهپایه تودشک خانه سنجد * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک دره شاه نظر ۸ ۲۲ ۸ ۱۴
اصفهان کوهپایه تودشک دلگشا ۲۴ ۴۵ ۱۸ ۲۷
اصفهان کوهپایه تودشک زدرک ۵ ۱۹ ۷ ۱۲
اصفهان کوهپایه تودشک سیدآباد ۱۱ ۲۴ ۹ ۱۵
اصفهان کوهپایه تودشک توتچی ۵ ۱۹ ۱۰ ۹
اصفهان کوهپایه تودشک عطرافشان ۶ ۸ ۳ ۵
اصفهان کوهپایه تودشک عیش آباد ۲۰ ۶۹ ۳۲ ۳۷
اصفهان کوهپایه تودشک کیماران * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک گیل آباد * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک مزرعه ملااحمد * * * *
اصفهان کوهپایه تودشک مزرعه یزدی ۱۰ ۲۲ ۸ ۱۴
اصفهان کوهپایه تودشک میرلطف اله ۸ ۱۳ ۷ ۶
اصفهان کوهپایه تودشک هفت یاران ۶ ۲۳ ۱۰ ۱۳
اصفهان کوهپایه جبل آب خارک ۶ ۱۹ ۱۱ ۸
اصفهان کوهپایه جبل تینجان ۳۷ ۱۰۸ ۵۰ ۵۸
اصفهان کوهپایه جبل حیدرآباد ۴ ۶ ۵ ۱
اصفهان کوهپایه جبل خواجه * * * *
اصفهان کوهپایه جبل دخرآباد ۲۱ ۵۲ ۲۴ ۲۸
اصفهان کوهپایه جبل سسن آباد ۸ ۱۱ ۵ ۶
اصفهان کوهپایه جبل علون آباد ۶۱ ۱۰۹ ۴۴ ۶۵
اصفهان کوهپایه جبل علی آباد * * * *
اصفهان کوهپایه جبل سجادیه * * * *
اصفهان کوهپایه جبل کهران * * * *
اصفهان کوهپایه جبل کردآباد ۲۴ ۷۱ ۳۷ ۳۴
اصفهان کوهپایه جبل کیچی ۱۵ ۲۵ ۹ ۱۶
اصفهان کوهپایه جبل لوتری ۹ ۱۴ ۵ ۹
اصفهان کوهپایه جبل علی ابراهیم ۶ ۱۲ ۴ ۸
اصفهان کوهپایه جبل مندآباد ۴ ۸ ۴ ۴
اصفهان کوهپایه جبل موسی آباد * * * *
اصفهان کوهپایه جبل میرهمایون ۴ ۸ ۴ ۴
اصفهان کوهپایه جبل هریزه ۶۰ ۱۱۹ ۵۴ ۶۵
اصفهان کوهپایه جبل هماگران ۱۰ ۲۰ ۱۰ ۱۰
اصفهان کوهپایه جبل جزه ۲۲۱ ۶۷۴ ۳۵۳ ۳۲۱
اصفهان کوهپایه جبل کمال بیک ۳۹ ۱۳۶ ۶۶ ۷۰
اصفهان کوهپایه جبل میرجعفر ۱۹ ۵۵ ۲۹ ۲۶
اصفهان کوهپایه جبل اکبرآباد * * * *
اصفهان کوهپایه جبل حاجی آباد ۴ ۱۰ ۵ ۵
اصفهان کوهپایه جبل سهر ۳۴ ۱۰۲ ۵۳ ۴۹
اصفهان کوهپایه جبل عباس آباد ۷ ۲۱ ۸ ۱۳
اصفهان کوهپایه جبل کریم آباد ۵ ۱۵ ۹ ۶
اصفهان کوهپایه جبل لولاچی * * * *
اصفهان کوهپایه جبل مزرعه بالا ۲۳ ۴۹ ۲۷ ۲۲
اصفهان کوهپایه جبل مزرعه گودی * * * *
اصفهان کوهپایه جبل منطقه صنعتی کوهپایه ۷ ۲۱ ۱۸ ۳
اصفهان کوهپایه زفره باغ گل ۴ ۱۱ ۶ ۵
اصفهان کوهپایه زفره مزرعه برزنگه * * * *
اصفهان کوهپایه زفره رندوان * * * *
اصفهان کوهپایه زفره زفره ۵۹۸ ۱۵۵۵ ۷۴۵ ۸۱۰
اصفهان کوهپایه زفره سرسری ۷ ۱۲ ۳ ۹
اصفهان کوهپایه زفره شصت پا * * * *
اصفهان کوهپایه زفره کاظم آباد ۴ ۹ ۵ ۴
اصفهان کوهپایه زفره کیچی * * * *
اصفهان کوهپایه زفره مزرعه لادوره * * * *
اصفهان کوهپایه زفره لاوانی * * * *
اصفهان کوهپایه زفره مجیدآباد * * * *
اصفهان کوهپایه زفره مزرعه دکتررضوان * * * *
اصفهان کوهپایه زفره مزرعه حسین آباد * * * *
اصفهان کوهپایه زفره مزرعه رجبعلی * * * *
اصفهان کوهپایه زفره عباس آباد * * * *
اصفهان کوهپایه زفره مزرعه عبداله ۲۲ ۴۹ ۲۰ ۲۹
اصفهان کوهپایه زفره مزرعه مشهدی ۱۴ ۳۷ ۱۷ ۲۰
اصفهان کوهپایه زفره نصرتیه * * * *
اصفهان کوهپایه زفره مزرعه وادار * * * *
اصفهان کوهپایه زفره فشارک ۴۷ ۸۳ ۴۳ ۴۰
اصفهان کوهپایه زفره دوبحری حسین آباد * * * *
اصفهان کوهپایه زفره مزرعه میرزاحسین شریعتی * * * *
اصفهان کوهپایه سیستان ورطون ۱۵۳ ۴۷۹ ۲۴۰ ۲۳۹
اصفهان کوهپایه سیستان مجیدآباد ۴ ۱۱ ۹ ۲
اصفهان کوهپایه سیستان مزرعه علی آباد * * * *
اصفهان کوهپایه سیستان مزرعه نو ۱۳ ۴۳ ۳۴ ۹
اصفهان کوهپایه سیستان مهدی آباد ۸ ۲۹ ۱۴ ۱۵
اصفهان کوهپایه سیستان یک لنگی ۱۰۰ ۳۳۴ ۲۱۲ ۱۲۲
اصفهان کوهپایه سیستان دامداری میثم خانی * * * *
اصفهان کوهپایه سیستان مجموعه کوره های آجرپزی حجت آباد ۵۳ ۱۷۵ ۱۳۷ ۳۸
اصفهان کوهپایه سیستان مزرعه امام خمینی * * * *
اصفهان کوهپایه سیستان معدن سنگ تل سرخ * * * *
اصفهان کوهپایه سیستان مزرعه خدابنده لو * * * *
اصفهان کوهپایه سیستان منطقه صنعتی جهاد * * * *
اصفهان کوهپایه سیستان گروه مشاع حیدرمظاهری * * * *
اصفهان کوهپایه سیستان گروه مشاع رحمت الله کنعانی * * * *
اصفهان کوهپایه سیستان شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان ۳۳ ۵۷ ۵۲ ۵
اصفهان کوهپایه سیستان کارخانه رنگرزی قهاب اصفهان * * * *
اصفهان کوهپایه سیستان مجموعه کوره های آجرپزی ۵۰ ۲۴۴ ۱۲۸ ۱۱۶
اصفهان کوهپایه سیستان کشتارگاه صنعتی اصفهان * * * *
اصفهان کوهپایه سیستان کارخانه تولید پودر ماهی اسپادانا * * * *
اصفهان کوهپایه سیستان کشتارگاه سپیدمرغ * * * *

یک نظر

  1. علی 31 آگوست 201531 آگوست 2015 گفته:

    خوب بود

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Top