مطالب موضوع میراث فرهنگی

میراث فرهنگی کوهپایه

میراث فرهنگی کوهپایه

۱٫کاروانسرای عباسی کوهپایه ۲٫چشمه آبگرم ورتون ۳٫آب انبارهای موجود در شهر کوهپایه ۴٫ساختمانهای قدیمی محله تودشک چویه (خانه نهنگی) ۵٫بازار قدیمی شهر کوهپایه ۶٫کاروانسرای عباسی سجزی ۷٫مزرعه حاج حسن ۸٫منازل قدیمی شهر کوهپایه ۹٫آب انبارهای موجود در روستاهای بخش ۱۰٫امامزاده حضرت قاسم بن موسی (ع) (امامزاده قاسم) ۱۱٫امامزاده حضرت احمد بن موسی (ع) فشارک ۱۲٫امامزاده

Top