فروش اپارتمان ۷۰متری ۵سال ساخت تک واحدی یکجا متری ۴۵۰۰ شکوفه

۴ واحد ۷۰ متری تک واحدی فول با

پارکینگ

انباری

سند مجزا

رهن هر واحد  ۷۰ملیون

وام هر واحد ۱۲۰ملیون

متری ۴۵۰۰

۱و۲و۳و۴

بدون اسانسور

با پارکینگ و انباری

محدوده شکوفه

Top