شهدای فشارک

 1. شهید ابراهیم محمدی فشارکی
 2. شهید ابوالفضل نقیان فشارکی
 3. شهید احمدرضا مطلبی فشارکی
 4. شهید اسدالله محمدی فشارکی
 5. شهید اصغر بورونی
 6. شهید اکبر غلامی فشارکی
 7. شهید اکبر مطلبی فشارکی
 8. شهید امیرحسین آقاجانی فشارکی
 9. شهید امیرحسین نقیان فشارکی
 10. شهید جعفر جعفری فشارکی
 11. شهید جواد حاج شریفی
 12. شهید جواد خوشبخت
 13. شهید حسن (حسین) اثنی عشری
 14. شهید حسین حسینی فشارکی
 15. شهید حسین محمدی فشارکی
 16. شهید رحیم مطلبی فشارکی
 17. شهید رسول محمدی
 18. شهید رضا احمدی فشارکی
 19. شهید رضا جعفری فشارکی
 20. شهید رضا مطلبی فشارکی
 21. شهید شکرالله نقیان فشارکی
 22. شهید عباس مطلبی فشارکی
 23. شهید علی اشجع
 24. شهید علی اصغر علیمرادی
 25. شهید علی اصغر نقیان فشارکی
 26. شهید علیرضا آقاجانی فشارکی
 27. شهید علیمحمد مطلبی فشارکی
 28. شهید مجید مطلبی فشارکی
 29. شهید محسن سوریان
 30. شهید محسن فشارکی
 31. شهید محسن مطلبی فشارکی
 32. شهید محمد مطلبی فشارکی
 33. شهید محمدحسین غلامی فشارکی
 34. شهید محمدرضا مطلبی فشارکی
 35. شهید محمدعلی مطلبی فشارکی
 36. شهید محمود محمدی فشارکی
 37. شهید مرتضی احمدی فشارکی
 38. شهید مرتضی سلمانی فشارکی
 39. شهید مرتضی غلامی فشارکی
 40. شهید مرتضی مطلبی فشارکی
 41. شهید مرتضی مطلبی فشارکی
 42. شهید مرتضی نقیان فشارکی
 43. شهید مسعود محمدی فشارکی
 44. شهید مصطفی مطلبی فشارکی
 45. شهید مصطفی نقیان فشارکی
 46. شهید منصور سوریان
 47. شهید مهدی سلمانی فشارکی
 48. شهید مهدی عظیمی
 49. شهید مهدی مطلبی فشارکی
 50. شهید نادعلی فشارکی
 51. شهید نجفعلی مطلبی فشارکی
 52. شهید ولی الله سوریان
 53. شهید یحیی احمدی فشارکی
 54. شهید سید ابوالفضل هاشمی فشارکی
 55. شهید سید ساعد هاشمی فشارکی
 56. شهید مجید محمدی فشارکی
 57. شهید محمدهادی محمدی فشارکی
 58. شهید حسین سلمانی فشارکی

Top