شهدای جبل

اسامی شهدای جبل:

۱ـ شهید اکبر باقری جبلی

۲ـشهید حمیدرضا باقری جبلی

۳ـشهید مسعود باقری جبلی

۴ـشهید محمدرضا باقری جبلی

۵ـشهید محسن عطایی

۶-شهید سعید رادان جبلی

۷ـشهید رضا ملکیان جبلی

۸ـشهید بهرام رادان جبلی

۹- شهید محسن ملکیان جبلی:  جاوید الاثر – محل شهادت: زبیدات عراق

۱۰-شهید سید رضی طباطبایی جبلی:       مزار شهید: روستای هریزه

۱۱- شهید سید نصرالله هاشمی جبلی

Top