شهدا

   آمار کلی شهدای جنگ تحمیلی:

تعداد ۲۱۳۲۵۵ نفر بوده که شامل۱۵۵۰۸۱نفر در درگیری مستقیم بادشمن ، ۱۶۱۵۴نفر در حملات دشمن به شهرها  ، ۱۱۸۱۴نفر درحوادث متفرقه و سایر موارد ۹۸۸۹ نفربوده است.

از این آمار تعداد ۱۵۵۲۵۹ نفر مجرد ، تعداد ۵۵۹۹۶ نفر متأهل ، تعداد ۷۰۵۴ نفر ۱۴ ساله و کمتر ، تعداد ۶۵۵۷۵ نفر بین ۱۵ تا ۱۹ ساله  ، تعداد ۸۷۱۰۶ نفر بین ۲۰ تا ۲۳ ساله  ، تعداد ۲۲۷۰۳ نفربین ۲۴ تا ۲۹ ساله  ، تعداد ۳۰۸۱۷ نفر ۳۰ ساله و بالاتربوده است.

 

شهدای کوهپایه

کتاب «مسافران معراج» مشتمل بر زندگی نامه ی کوتاه، و وصیت نامه ی برخی از شهدای بخش کوهپایه ی اصفهان است که همراه با تصاویر شهدا توسط انتشارات ایده گستر به چاپ رسیده است.

برای تهیه کتاب مسافران معراج به سایت خرید کتاب مراجعه فرمایید

 

 

 

 

 

Top