کوچه های قدیمی

۱-کوچه دربند

۲-کوچه حمام

۳- کوچه گرمابه

۴- کوچه باغستان

۵- کوچه کنار

۶ – کوچه شوت خانه

۷-کوچه بارونی

۸-کوچه شاه

۹-کوچه بازار

۱۰-کوچه سلام

۱۱-کوچه صدر

۱۲-کوچه تالار

۱۳-کوچه یا چارراه کاشانی

 

منبع: اخبار بخش کوهپایه

Top